• Regulamin konkursu facebook

Regulamin Konkursu

I. Postanowienia ogólne

1. Niniejszy regulamin określa warunki udziału w Konkursie (dalej: "Konkurs") oraz zasady jego
przebiegu, nadzoru nad jego przeprowadzeniem, jak również zasady postępowania reklamacyjnego
(dalej: "Regulamin"). Konkurs odbywać się będzie zgodnie z zasadami określonymi w regulaminie.
2. Organizatorem i fundatorem Konkursu jest Stylowy-wieszak.com z siedzibą przy ul. Łukaszyńska
13/14, Biała Podlaska, Poland, NIP: 5381729053 (dalej: "Organizator").
3. Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Uczestników Konkursu jest Organizator.
4. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, lecz jest niezbędny do przystąpienia przez
Uczestnika do Konkursu. Osobom udostępniającym dane przysługuje prawo do dostępu do tych danych,
ich zmian bądź usunięcia.
5. Konkurs nie jest stworzony, administrowany, wspierany ani sponsorowany przez Meta Inc (Facebook).
Serwis facebook.com nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek działania związane z
organizacją konkursu na łamach serwisu.
6. Konkurs jest prowadzony na stronie https://www.facebook.com/profile.php?id=100095435890269
(dalej: "Fanpage").
7. Nadzór nad prawidłowością i przebiegiem Konkursu tj. udzielaniem informacji na temat Konkursu oraz
rozpatrywaniem reklamacji sprawują pracownicy Organizatora.

II. Uczestnicy Konkursu

1. Uczestnikami Konkursu mogą być wyłącznie osoby fizyczne, konsumenci w rozumieniu art. 221
kodeksu cywilnego, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, będące użytkownikami i
posiadający aktywne konto w serwisie Facebook.com oraz zaakceptowały niniejszy Regulamin (dalej:
"Uczestnik).
2. Uczestnik oświadcza, że:
a. jest osobą fizyczną, posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych,
b. zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu i w sposób dobrowolny przystępuje do Konkursu,
c. wyraża zgodę i akceptuje warunki Regulaminu, w tym zapoznał się z treścią dotyczącą procedury
odbioru nagrody i ją w pełni akceptuje,
d. zobowiązuje się do przestrzegania postanowień Regulaminu, w tym również regulaminu serwisu
społecznościowego Facebook.com,
e. wyraził zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów związanych z uczestnictwem w
Konkursie,
f. jest zarejestrowanym Użytkownikiem portalu społecznościowego Facebook.com
3. Osoba nieposiadająca pełnej zdolności do czynności prawnych może wziąć udział w Konkursie
wyłącznie pod warunkiem uzyskania uprzedniej zgody przedstawiciela ustawowego.

III. Nagrody

1. Nagrodą w Konkursie jest Bransoletka modułowa stal chirurgiczna 316SL z zawieszkami
2. Laureatowi nagrody nie przysługuje prawo do wymiany nagrody na gotówkę ani nagrodę innego
rodzaju.
3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożliwość skorzystania Zwycięzcy z nagrody z
przyczyn pozostających po stronie Zwycięzcy.
4. Nagrody będą wysłane na wskazany przez Zwycięzców adres.
5. Organizator nie odpowiada za brak odebrania nagrody.

IV. Miejsce i czas trwania Konkursu

1. Konkurs trwa od dnia 26.08.2023 roku do 31.08.2023 r. godz. 23:59.
2. Wyniki Konkursu zostaną podane 02.09.2023 roku o godz. 11:00.
3. Zgłoszeń konkursowych można dokonywać w czasie trwania Konkursu. Zakończenie Konkursu
następuje po wydaniu nagród i zakończeniu ewentualnych postępowań reklamacyjnych.
4. Konkurs prowadzony jest wyłącznie za pośrednictwem portalu społecznościowego Facebook.com na
oficjalnym Fanpage'u sklepu Stylowy-wieszak.com

V. Zasady oraz warunki prowadzenia Konkursu

1. Zgłoszenie Konkursowe polega na:
a. zapoznaniu się z regulaminem Konkursu,
b. polubieniu fanpage'a https://www.facebook.com/profile.php?id=100095435890269
c. udostępnieniu posta konkursowego na tablicy użytkownia Facebook.
2. Laureatami konkursu zostaje 1 osoba, która zostanie wylosowana poprzez Komisję Konkursu.
3. Udział w Konkursie jest bezpłatny i dobrowolny.
4. Organizator powołał Komisję Konkursu składająca się z wybranych pracowników firmy.
5. Organizator zastrzega, że zwycięzca zostanie wyłoniony poprzez Komisję Konkursu w wyniku
wylosowania imienia i nazwiska z puli uczestników
6. Zwycięzca Konkursu zostanie ogłoszony w komentarzu w poście konkursowym.

VI. Zakres odpowiedzialności organizatora

1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za:
a. rzetelność i prawidłowość Uczestników Konkursu, w tym za brak możliwości przekazania nagrody z
przyczyn leżących po stronie Uczestnika.

b. brak publicznie napisanego postu konkursowego, przez co z przyczyn technicznych nie będzie
możliwe zweryfikowanie postu / zdjęcia konkursowego.
2. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w Konkursie Uczestnika, którego
działania są sprzeczne z prawem, regulaminem konkursu lub regulaminem Meta inc.
3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek zakłócenia działania łącz
teleinformacyjnych, serwerów, interfejsów, przeglądarek oraz serwisu społecznościowego Facebook.com
4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za czasowe lub stałe zablokowanie strony lub aplikacji ze
strony Meta inc.

VII. Przetwarzanie danych osobowych

1. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przetwarzane przez Organizatora wyłącznie w celu
dokonania czynności niezbędnych do prawidłowego przeprowadzenia Konkursu.
2. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przechowywane przez Organizatora tylko przez okres
niezbędny do przeprowadzenia Konkursu i wydania nagrody Laureatowi.
3. Uczestnicy mają prawo wglądu do przetwarzanych danych i ich poprawienia oraz usuwania. Dane są
podawane na zasadach dobrowolności, przy czym w zakresie uczestnictwa w Konkursie wymagana jest
rejestracja na portalu społecznościowym Facebook.com.
4. W momencie usunięcia danych Użytkownik traci możliwość uczestnictwa w konkursie.

VIII. Reklamacje i zgłoszenia naruszeń

1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzenia Konkursu Uczestnicy winni zgłaszać na
piśmie w czasie trwania Konkursu, jednak nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni od dnia wydania
Nagrody.
2. Reklamacja zgłoszona po wyznaczonym terminie nie wywołuje skutków prawnych.
3. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, adres zamieszkania Uczestnika oraz dokładny
opis i uzasadnienie reklamacji.
4. Reklamacja powinna być dostarczona osobiście na wskazany przez Organizatora adres na terenie
miasta Biała Podlaska.
5. Reklamacje rozpatrywane będą pisemnie w terminie 7 dni.

IX. Postanowienia końcowe

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem8 26.0.2023 roku i obowiązuje do 02.09.2023 roku.
2. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się przepisy kodeksu cywilnego i inne
przepisy prawa.
3. Organizator zastrzega, że konkurs ma na celu dobrą zabawę dla Uczestników.